Mai Việt SơnMai Việt Sơn

Thiết kế website wordpress, mẹo hay, plugins đáp ứng nhu cầu.

Một sản phẩm của Mai Việt Sơn

Feb 11, 2024code255 từ trong 2 phút


Lấy ảnh đại diện sản phẩm mới nhất làm ảnh của danh mục

Chức năng

Mình hướng dẫn các bạn chứ năng lấy ảnh đại diện của sản phẩm mới nhất để làm ảnh đại diện cho danh mục sản phẩm đó luôn

  • Dán code vào function chạy ngay
  • Lưu ý để chạy lần đầu tối ưu cho website

Video

Mọi người xem video trước nhé

Code dán vào function

Đoạn code sau các bạn dán vào function nhé :

PHP/WordpressNguồn: Mai Việt Sơn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

// start
class mvs_auto_update_tax {
function __construct() {
// add_action('admin_init', [$this,'mvs_main']);
add_action('save_post', [$this,'mvs_main']);
}
//========= main ============
function mvs_main() {
$terms = get_terms(array(
'taxonomy' => 'product_cat',
'hide_empty' => 1
));
if ($terms) {
foreach ($terms as $term) {
$mvs_post = new WP_Query(array(
'post_type' => 'product',
'tax_query' => array(
array(
'taxonomy' => 'product_cat',
'field' => 'id',
'terms' => $term->term_id
)
),
'posts_per_page' => 1
));
if ($mvs_post->have_posts()):
while($mvs_post->have_posts()):
$mvs_post->the_post();
$thumb_id = get_post_thumbnail_id();
update_term_meta($term->term_id, 'thumbnail_id', $thumb_id);
endwhile; wp_reset_postdata();
endif;
}
}
}
}
$mvs_obj = new mvs_auto_update_tax();

***Đây chỉ là trick nhỏ với ví dụ cụ thể mình thực hiện, các bạn có thể dùng đoạn code để ứng dụng với các hook khác nhau và tạo ra các chức nănng phù hợp ***

Chốt Vấn Đề

Mua cho tôi 1 cốc coffee ☕.